Algemene leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van Robin’s Koffiewereld

(hierna te noemen Koffiewereld)

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, o.a.; koopovereenkomst / huurovereenkomst / bruikleenovereenkomst / onderhoudscontract, tussen Koffiewereld, en een Wederpartij waarop Koffiewereld deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koffiewereld, voor de uitvoering waarvan door Koffiewereld aan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Koffiewereld  en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop, of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Koffiewereld en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Koffiewereld niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Koffiewereld in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en prijzen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Koffiewereld zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Het doen van offerte verbindt Koffiewereld niet dienovereenkomstig te contracteren. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Orders door vertegenwoordigers en / of andere tussenpersonen van Koffiewereld aangenomen, door hen gemaakte afspraken en / of toezeggingen alsmede eventuele later gemaakte aanvullingen en / of wijzigingen en / of mondelinge toezeggingen gedaan door Koffiewereld zijn slechts bindend, indien Koffiewereld deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.
 3. Koffiewereld kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- , verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Voor de door Koffiewereld aan Wederpartij te leveren zaken en / of diensten, gelden de prijzen zoals die op het tijdstip van levering door Koffiewereld worden gehanteerd. Op verzoek van Wederpartij zal Koffiewereld aan haar een opgave doen van die prijzen.
 6. Koffiewereld is ten aller- tijde gerechtigd tot het doen van prijswijzigingen. Deze zullen zo spoedig mogelijk aan Wederpartij worden meegedeeld. Aan het niet ontvangen van een dergelijke mededeling kan Wederpartij niet het recht ontlenen tot levering tegen de oude prijs.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Koffiewereld daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koffiewereld anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Koffiewereld niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Koffiewereld en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van ten minste 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Bruikleenovereenkomsten gaan vergezeld met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Opzegging van overeenkomsten dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te geschieden aan Koffiewereld.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Koffiewereld derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Koffiewereld dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Koffiewereld gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Koffiewereld ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Koffiewereld. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Koffiewereld gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Koffiewereld heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Koffiewereld is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Koffiewereld de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Wederpartij kan verplicht worden gesteld, indien Koffiewereld dit wenselijk acht, iedere fase voor akkoord te tekenen.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Koffiewereld zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Koffiewereld gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Koffiewereld bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, waaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Koffiewereld op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Koffiewereld een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Koffiewereld gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Koffiewereld daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Koffiewereld met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Koffiewereld niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de  overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Koffiewereld alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Koffiewereld rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 13. Indien Koffiewereld toekomstige leveringen van ingrediënten, hieronder verstaan; koffie, melk, suiker, cacao, thee, of overige niet genoemde koffie gerelateerde ingrediënten, niet meer kan leveren c.q. de leveringen om haar moverende redenen beëindigd, dan is Koffiewereld gerechtigd deze kwaliteiten van ingrediënten die al geleverd zijn, te vervangen door kwaliteiten die vergelijkbaar zijn met de laatst geleverde soorten. Zulks ter beoordeling aan Koffiewereld. Wederpartij is door een eventuele wijziging van ingrediënten, zoals hiervoor omschreven, niet gerechtigd de overeenkomst hierdoor te beëindigen. Tevens is Koffiewereld gerechtigd, zonder voorafgaand bericht aan wederpartij, een dergelijke wijziging door te voeren. Indien Koffiewereld geheel buiten haar schuld de levering van ingrediënten tijdelijk niet kan nakomen, dan kan Koffiewereld zich beroepen op overmacht. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal Koffiewereld zich uiterst inspannen om in de tijdelijke situatie een alternatief aan te bieden. Wederpartij gaat ermee akkoord dat dit alternatief geheel afwijkend kan zijn. Dit om de tijdelijke stagnatie van koffie en ingrediëntenlevering aan wederpartij, zoveel mogelijk te beperken. Wederpartij kan in een dergelijke situatie geen beroep doen op wanprestatie. Er zal ook geen opschortende werking van de eventuele contractstermijn plaatsvinden. Tevens zal wederpartij geen beroep kunnen doen tot ontbinding van de overeenkomst met Koffiewereld. Daar waar mogelijk, zal Koffiewereld zoveel mogelijk proberen de Wederpartij vooraf te informeren indien er naar de mening van Koffiewereld, sprake kan zijn van een aankomende wijziging van ingrediënten.

Artikel 4. Huurovereenkomst, bruikleenovereenkomst, aanvang en einde

 1. Indien sprake is van een huurovereenkomst en / of bruikleenovereenkomst, dan vangt de huurperiode en / of de bruikleenperiode, aan op de dag waarop de gehuurde zaak en / of de in bruikleen gestelde zaak, aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld.
 2. Onder ter beschikking stellen wordt ten deze verstaan het op het, voor zoveel met het door Koffiewereld gekozen vervoermiddel te bereiken, door Wederpartij aangegeven adres geïnstalleerd achterlaten van de gehuurde zaak en / of de in bruikleen gestelde zaak, met dien verstande dat de installatie niet meer werkzaamheden omvat dan het pluggen van de stekker in het reeds aanwezige stopcontact en het aansluiten van de waterslang op een reeds bestaande stopkraan.
 3. Indien de huur en / of bruikleen voor een bepaalde tijd is aangegaan, wordt de huurovereenkomst en /of bruikleenovereenkomst steeds stilzwijgend met 2 jaren verlengt, behoudens opzegging middels een aangetekende brief door één der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden voor de in de huurovereenkomst genoemde einddatum.
 4. Wederpartij dient het gehuurde alsmede het in bruikleen gestelde, als een “goede huisvader” te behandelen. Hieronder vallen met name de bepalingen genoemd in artikel 10, lid 3 en lid 4. Tevens is Wederpartij bij eventuele beëindiging van de overeenkomst een bedrag van € 65, – per koffiesysteem / koffieautomaat, verschuldigd, zijnde kosten voor het schoonmaken van de apparatuur.
 5. Het staat Koffiewereld vrij om nieuwe, dan wel gebruikte machine(s) te plaatsen inzake de huurovereenkomst en / of bruikleenovereenkomst. Indien Koffiewereld het noodzakelijk acht, kan tussentijds van machine(s) gewisseld worden. Wederpartij kan hierdoor geen rechten ontlenen tot aanpassing van huurpenningen.
 6. De huurovereenkomst en / of bruikleenovereenkomst eindigt onmiddellijk en zonder enige opzegging indien Koffiewereld gebruik maakt van haar rechten ex artikel 6 van deze voorwaarden.
 7. Partijen kunnen in onderling overleg overeenkomen dat de huurovereenkomst en / of bruikleenovereenkomst voortijdig wordt ontbonden.
 8. Wederpartij is ook de huursom verschuldigd over de periode dat zij vanwege aan haar toe te rekenen omstandigheden, het gehuurde niet kan gebruiken
 9. Wederpartij is gehouden om de ingrediënten van de met het gehuurde en / of het in bruikleen gestelde, te bereiden dranken, daaronder begrepen koffie en aanverwante producten zoals melk, suiker, koekje, cacao, thee, bekers en roerstaafjes te betrekken van Koffiewereld. Het is Wederpartij niet toegestaan deze ingrediënten tevens van derden te betrekken.

Artikel 5. Onderhoudscontract

 1. Indien Wederpartij een onderhoudscontract heeft afgesloten, dan geldt dit contract voor de duur van minimaal één jaar. Indien gekozen wordt voor betaling ineens, dan dient het bedrag jaarlijks vooruit betaald te zijn. Bij betaling per maand geldt eveneens een contractsduur voor 1 jaar. Het onderhoudscontract eindigt onmiddellijk en zonder enige opzegging indien Koffiewereld gebruik maakt van haar rechten ex artikel 6 van deze voorwaarden. Het onderhoudscontract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengt voor de duur van één jaar, behoudens opzegging middels een aangetekende brief door één der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden voor de in de overeenkomst genoemde einddatum. Het onderhoudscontract omvat gratis service en onderhoud gedurende 1 jaar. Wederpartij betaalt geen voorrijdkosten, arbeidsloon en eventueel te vervangen onderdelen. Tevens zal een eventueel geplaatst waterfilter / waterontkalker, gratis periodiek worden vervangen. Alle te vervangen onderdelen worden eigendom van Koffiewereld. Het onderhoudsinterval wordt door Koffiewereld bepaald. Het onderhoudscontract geldt voor regulier onderhoudt gedurende 5 dagen per week, van maandag tot en met vrijdag en uitsluitend tussen 9.00 uur en 17.00 uur.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Koffiewereld is zonder nadere aankondiging of in gebreke stelling bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst Koffiewereld ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
  vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  – de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  – Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Koffiewereld kan worden gevergd dat
  hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Koffiewereld gerechtigd
  de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Koffiewereld bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koffiewereld kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Koffiewereld op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Koffiewereld de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Koffiewereld tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Koffiewereld gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Koffiewereld gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Koffiewereld, zal Koffiewereld in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Koffiewereld extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Koffiewereld anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Koffiewereld vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Koffiewereld op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 10. Indien de Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft Koffiwereld door het enkel plaatsvinden hiervan, het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

Artikel 7. Overmacht

 1. Koffiewereld is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Koffiewereld geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Koffiewereld niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Koffiewereld of van derden daaronder begrepen. Koffiewereld heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koffiewereld zijn verbintenis had moeten nakomen. Tevens heeft Koffiewereld het recht zich op overmacht te beroepen indien bij ziekte of arbeidsongeschiktheid Koffiewerld zich voor de werkzaamheden niet door een derde kan laten vervangen.
 3. Koffiewereld kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Koffiewereld ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koffiewereld gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 8. Betaling, automatische incasso, rente en kosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Koffiewereld aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Koffiewereld aangegeven. Koffiewereld is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens is wederpartij € 55, – aan administratiekosten verschuldigd.
 3. Koffiewereld heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Koffiewereld kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Koffiewereld kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Koffiewereld is gerechtigd het totale factuurbedrag of een gedeelte hiervan, te vorderen bij wijze van vooruitbetaling, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting door Wederpartij te verlangen. Indien Wederpartij aan dit verlangen niet tegemoet komt heeft Koffiewereld het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient Wederpartij aan Koffiewereld de ten gevolge daarvan door Koffiewereld geleden schade te vergoeden.
 6. Indien Wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is Koffiewereld gerechtigd onverminderd haar rechten ex artikel 6, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen contante betaling te vorderen.
 7. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Koffiewereld verschuldigde.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Koffiewereld echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Koffiewereld in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Koffiewereld totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Koffiewereld gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Koffiewereld geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Koffiewereld veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Koffiewereld daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Koffiewereld ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Koffiewereld gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Koffiewereld bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Koffiewereld zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Koffiewereld en door Koffiewereld aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Koffiewereld zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 Artikel 10. Garanties, onderhoud, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Koffiewereld te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Koffiewereld kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt ten aanzien van de door Koffiewereld geleverde nieuwe koffiemachines / koffieautomaten / koffiezetsystemen / watersystemen en overige automaten, voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Voor de door Koffiewereld geleverde overige nieuwe materialen geldt een garantieperiode van 3 maanden. Ten aanzien van de door Koffiewereld geleverde gebruikte (occasion) koffiemachines / koffieautomaten / koffiezetsystemen / watersystemen en overige automaten, alsmede gebruikte onderdelen, geldt een garantieperiode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Voor de door Koffiewereld uitgevoerde werkzaamheden geldt een garantieperiode van 1 maand. Indien de door Koffiewereld verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Wederpartij is verplicht de geleverde machine(s) te gebruiken en te onderhouden conform de hiervoor geldende (fabrieks) instructie(s) / voorschriften en of conform de door Koffiewereld geleverde instructie(s) / voorschriften. Hieronder valt o.a. het dagelijkse / wekelijkse reguliere onderhoud en het reguliere ontkalken van de machine(s).
 4. Ten aanzien van het bepaalde in lid 3 geldt dat het onderhoud uitsluitend dient te geschieden conform door Koffiewereld voorgeschreven schoonmaak / ontkalkingsproducten.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Koffiewereld, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Koffiewereld geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.
 6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan Koffiewereld te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 3 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Koffiewereld te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Koffiewereld in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Koffiewereld in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 7. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum door Koffiewereld te zijn ontvangen.
 8. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 10. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Koffiewereld de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Koffiewereld, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Koffiewereld te retourneren en de eigendom daarover aan Koffiewereld te verschaffen, tenzij Koffiewereld anders aangeeft.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Koffiewereld daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 12. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- , verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Koffiewereld en de door Koffiewereld bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien Koffiewereld aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Koffiewereld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Koffiewereld is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Koffiewereld aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koffiewereld beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, exclusief BTW althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Koffiewereld is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Koffiewereld is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Koffiewereld aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Koffiewereld toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Koffiewereld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Koffiewereld of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 13. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Koffiewereld voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Koffiewereld toerekenbaar is.
 2. Indien Koffiewereld uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Koffiewereld zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Koffiewereld, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koffiewereld en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Koffiewereld behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Koffiewereld heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koffiewereld partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Koffiewereld is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Koffiewereld het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden staan vermeld op de website van Robin’s Koffiewereld (www.robinskoffiewereld.nl)
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
× Stuur een WhatsApp-bericht